Przekaż darowiznę

 

          konto nr 77 1140 2004 0000 3702 7664 3992 (mBANK) tytułem: "Darowizna na Pomnik"

                                                           

Odliczenia od podatku

Firma­-darczyńca (osoba prawna) może od­liczyć do 10% dochodu, podlegającego opodatkowaniu, od darowizny przeka­zanej na cele pożytku publicznego oraz cele kultu religijnego. Oso­by prywatne mogą odliczyć do 6% do­chodu.

Sposób dysponowania otrzymanymi darowiznami

Fundacja VIS VERITATIS im. Świętego Michała Archanioła zobowiązuje się do przekazania na wskazany projekt (cel) co najmniej 90% otrzymanych środków, zastrzegając sobie tym samym prawo do rozdysponowania pozostałą kwotą (nie większą jednak niż 10% otrzymanych środków) na inne cele statutowe,

w tym na funkcjonowanie i rozwój Fundacji (zgodnie z §16 STATUTU).

Fundacja nie ma prawa dysponować otrzymanymi środkami na cele inne niż określone w STATUCIE (zgodne z Ustawą o działalności pożytku publicznego).