top of page

Przekaż darowiznę

  • na CELE STATUTOWE

          konto nr 77 1140 2004 0000 3702 7664 3992 (mBANK)

  

             Zachęcamy Państwa również do zlecania stałych comiesięcznych przelewów, ponieważ nawet niewielka kwota

               przekazywana regularnie na rzecz Fundacji będzie dla nas znaczącą pomocą. Dziękujemy!

Odliczenia od podatku

Firma­-darczyńca (osoba prawna) może od­liczyć do 10% dochodu, podlegającego opodatkowaniu, od darowizny przeka­zanej na cele pożytku publicznego oraz cele kultu religijnego. Oso­by prywatne mogą odliczyć do 6% do­chodu.

Sposób dysponowania otrzymanymi darowiznami

Fundacja VIS VERITATIS im. Świętego Michała Archanioła zobowiązuje się do przekazania na wskazany projekt (cel) co najmniej 90% otrzymanych środków, zastrzegając sobie tym samym prawo do rozdysponowania pozostałą kwotą (nie większą jednak niż 10% otrzymanych środków) na inne cele statutowe,

w tym na funkcjonowanie i rozwój Fundacji (zgodnie z §16 STATUTU).

Fundacja nie ma prawa dysponować otrzymanymi środkami na cele inne niż określone w STATUCIE (zgodne z Ustawą o działalności pożytku publicznego).

bottom of page